czwartek, 6 września 2018

VBA - komentarze

VBA - komentarze

Komentarze są używane do dokumentowania logiki programu i informacji o użytkowniku, z którymi inni programiści mogą w przyszłości płynnie pracować nad tym samym kodem.

Zawiera informacje takie jak opracowane przez, zmodyfikowane przez i mogą zawierać również wbudowaną logikę. Komentarze są ignorowane przez interpreter podczas wykonywania.
Komentarze w VBA są oznaczane dwiema metodami.
  • Każda instrukcja zaczynająca się od pojedynczego cudzysłowu (‘) jest traktowana jako komentarz. Oto przykład.
'Ten skrypt jest wywoływany po udanym logowaniu
'Napisane przez: Uazz kursy
'Wartość zwracana: prawda / fałsz

  • Każda instrukcja zaczynająca się od słowa kluczowego "REM". Oto przykład.

REM Ten skrypt jest napisany w celu sprawdzenia wprowadzonych danych wejściowych
REM Zmodyfikowane przez: Uazz kurs/uzytkownik1


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz