poniedziałek, 24 września 2018

SQLite - Wyrażenia SQL


SQLite - Wyrażenia

Wyrażenie jest kombinacją jednej lub więcej wartości, operatorów i funkcji SQL, które oceniają wartość.
Wyrażenia SQL są jak formuły i są napisane w języku zapytań. Możesz również użyć do wysłania zapytania do bazy danych dla określonego zestawu danych.
Składnia
Rozważ podstawową składnię instrukcji SELECT w następujący sposób:
SELECT kolumna1, kolumna2, kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE [warunek | wyrażenie];

Poniżej znajdują się różne typy wyrażeń SQLite.

SQLite – Wyrażenie Boolean

Wyrażenia logiczne SQLite pobierają dane na podstawie pasującej pojedynczej wartości. Poniżej znajduje się składnia:
SELECT kolumna1, kolumna2, kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE SINGLE VALUE MATCHTING EXPRESSION;

Rozważ tabelę PRACOWNIK z następującymi zapisami -
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Warszawa    4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0

Oto proste przykłady pokazujące użycie wyrażeń SQLite typu Boolean:
sqlite> select * from pracownik where pensja = 4500;
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
6           Katarzyna   22          Warszawa    4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0

SQLite - wyrażenie numeryczne

Wyrażenia te służą do wykonywania dowolnej operacji matematycznej w dowolnym zapytaniu. Poniżej znajduje się składnia:
SELECT wwyrażenie_liczbowe as nazwa_operacji
[FROM nazwa_tabeli WHERE warunek] ;
W tym przypadku wyrażenie liczbowe jest używane do wyrażenia matematycznego lub dowolnej formuły. Poniżej znajduje się prosty przykład pokazujący użycie wyrażenia liczbowego SQLite.
sqlite> select (15 + 6) as addition;
addition
----------
21
Istnieje kilka wbudowanych funkcji, takich jak avg(), sum(), count() itd. Aby wykonać tak zwane obliczenia danych zbiorczych względem tabeli lub określonej kolumny tabeli.
sqlite> select count(*) as 'Ilość' from pracownik;
Ilość
----------
7

SQLite - Wyrażenia Date

Wyrażenia daty zwracają bieżące systemowe wartości daty i czasu. Wyrażenia te są używane w różnych manipulacjach danych.
sqlite> SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
CURRENT_TIMESTAMP
-------------------
2018-05-24 17:39:22


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz