niedziela, 2 września 2018

SQL - pojęcia RDBMS

SQL - pojęcia RDBMS

Co to jest RDBMS?

RDBMS oznacza R elational D atabase M anagement S ystem (System zarządzania relacyjną bazą danych). RDBMS jest podstawą SQL i wszystkich nowoczesnych systemów baz danych, takich jak MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL i Microsoft Access.
Relacyjny system zarządzania bazami danych (RDBMS) to system zarządzania bazami danych (DBMS) oparty na modelu relacyjnym wprowadzonym przez E.F. Codd.

Czym jest tabela?

Dane w RDBMS są przechowywane w obiektach bazy danych, które są nazywane tabelami. Ta tabela jest zbiorem powiązanych wpisów danych i składa się z wielu kolumn i wierszy.

Pamiętaj, że tabela jest najczęstszą i najprostszą formą przechowywania danych w relacyjnej bazie danych. Poniższy program jest przykładem tabeli KLIENCI–


+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAZWISKO     | WIEK | ADRES   | PENSJA   |
+----+----------+-----+-----------+----------+
|  1 | Roman    |  32 | Abramowski|  2000.00 |
|  2 | Khilan   |  25 | Delhi     |  1500.00 |
|  3 | kaushik  |  23 | Kota      |  2000.00 |
|  4 | Chaitali |  25 | Mumbai    |  6500.00 |
|  5 | Hardik   |  27 | Bhopal    |  8500.00 |
|  6 | Komal    |  22 | MP        |  4500.00 |
|  7 | Muffy    |  24 | Indore    | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+


Czym jest pole?

Każda tabela jest podzielona na mniejsze jednostki zwane polami. Pola w tabeli KLIENCI składają się z ID, NAZWISKO, WIEK, ADRES i PENSJA.
Pole to kolumna w tabeli, która jest przeznaczona do przechowywania określonych informacji o każdym rekordzie w tabeli.

Co to jest rekord lub wiersz?


Rekord jest również wywoływany, ponieważ wiersz danych to każdy wpis, który istnieje w tabeli. Na przykład w powyższej tabeli KLIENCI znajduje się 7 rekordów. Poniżej znajduje się pojedynczy wiersz danych lub rekord w tabeli KLIENCI -

+----+----------+-----+-----------+----------+
|  1 | Roman    |  32 | Abramowski|  2000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Rekord jest jednostką poziomą w tabeli.

Czym jest kolumna?

Kolumna jest pionową jednostką w tabeli, która zawiera wszystkie informacje powiązane z określonym polem w tabeli.

Na przykład kolumna w tabeli KLIENCI to ADRES, który reprezentuje opis lokalizacji i będzie taki, jak pokazano poniżej -

+-----------+
| ADRES   |
+-----------+
| Ahmedabad |
| Delhi     |
| Kota      |
| Mumbai    |

| Bhopal    |
| MP        |
| Indore    |
+----+------+


Co to jest wartość NULL?

Wartość NULL w tabeli jest wartością w polu, które wydaje się puste, co oznacza, że ​​pole z wartością NULL jest polem bez wartości.
Bardzo ważne jest zrozumienie, że wartość NULL jest inna niż wartość zerowa lub pole zawierające spacje. Pole z wartością NULL jest tą, która pozostała pusta podczas tworzenia rekordu.

Ograniczenia SQL

Ograniczenia to reguły wymuszane na kolumnach danych w tabeli. Służą one do ograniczenia typu danych, które mogą wejść do tabeli. Zapewnia to dokładność i wiarygodność danych w bazie danych.
Ograniczenia mogą być na poziomie kolumny lub tabeli. Ograniczenia na poziomie kolumny są stosowane tylko do jednej kolumny, podczas gdy ograniczenia na poziomie tabeli są stosowane do całej tabeli.
Oto niektóre z najczęściej używanych ograniczeń dostępnych w SQL:
 • NOT NULL Constraint- Zapewnia, że ​​kolumna nie może mieć wartości NULL.
 • DEFAULT Constraint- Zapewnia domyślną wartość dla kolumny, gdy żadna nie jest określona.
 • UNIQUE Constraint- Zapewnia, że ​​wszystkie wartości w kolumnie są róż
 • Klucz PRIMARY- jednoznacznie identyfikuje każdy wiersz / rekord w tabeli bazy danych.
 • Klucz FOREEGIN– (KLUCZ OBCY) Wyjątkowo identyfikuje wiersz / rekord w dowolnej innej tabeli bazy danych.
 • CHECK Constraint- Ograniczenie CHECK zapewnia, że ​​wszystkie wartości w kolumnie spełniają określone warunki.
 • INDEKS- Wykorzystywany do szybkiego tworzenia i pobierania danych z bazy danych.

Integralność danych

Następujące kategorie integralności danych istnieją dla każdego RDBMS -
 • Entity Integrity -W tabeli nie ma duplikatów wierszy.
 • Integralność domeny -wymusza prawidłowe wpisy dla danej kolumny, ograniczając typ, format lub zakres wartości.
 • Integralność referencyjna -nie można usuwać wierszy, które są używane przez inne rekordy.
 • Zdefiniowana przez użytkownika integralność -Wymusza niektóre określone reguły biznesowe, które nie należą do integralności jednostki, domeny lub referencji.

Normalizacja bazy danych

Normalizacja baz danych to proces sprawnego organizowania danych w bazie danych. Istnieją dwie przyczyny tego procesu normalizacji -
 • Eliminowanie zbędnych danych, na przykład przechowywanie tych samych danych w więcej niż jednej tabeli.
 • Zapewnienie spójności danych ma sens.
Oba te powody są wartościowymi celami, ponieważ zmniejszają ilość miejsca zajmowanego przez bazę danych i zapewniają, że dane są logicznie przechowywane. Normalizacja składa się z szeregu wytycznych, które pomagają w tworzeniu dobrej struktury bazy danych.
Wytyczne normalizacji są podzielone na zwykłe formularze, myśleć o formie jako formacie lub sposobie ułożenia struktury bazy danych. Celem normalnych form jest uporządkowanie struktury bazy danych, aby była zgodna z regułami pierwszej postaci normalnej, następnie drugiej postaci normalnej i wreszcie trzeciej postaci normalnej.
To jest twój wybór, aby wziąć to dalej i przejść do czwartej postaci normalnej, piątej postaci normalnej i tak dalej, ale ogólnie trzecia postać normalna jest więcej niż wystarczająca.

 • Pierwsza postać normalna (1NF)
 • Druga postać normalna (2NF)
 • Trzecia postać normalna (3NF)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz