środa, 26 września 2018

Java wyrażenie Switch


Java wyrażenie Switch

Innym sposobem na sterowaniem wykonywania swoich programów jest zastosowanie instrukcji Switch. Instrukcja Switchdaje możliwość przetestowania w odniesieniu do zakresów wartości zmiennych. Może być stosowana zamiast długich i skomplikowanych wyrażeń if...else if. Składnia instrukcji switch jest następująca:
switch (warunek) {
     case wartosc: 
        kod do wykonania;
        break;
    case wartosc:
 
        kod do wykonania;
        break;
    default:
        kod do wykonania jeśli nie jest spełniony żaden warunek;

}
 Wpisujemy słowo switch, a następnie parę okrągłych nawiasów. Zmienną, którą chcesz sprawdzić musi znajdować się w nawiasach instrukcji switch. Następnie wpisujesz parę nawiasów klamrowych. Pozostałe części instrukcji switch muszą się znajdować w obrębie nawiasów klamrowych. Dla każdej wartości, którą chcesz sprawdzić musisz użyć słowa kluczowego case. Następnie wpisz wartość, którą chcesz sprawdzić.
case wartosc;
 Teraz wpisujemy instrukcje jakie mają być wykonane, gdy warunek jest spełniony. Słowo kluczowe break jest potrzebne aby nie zostały wykonane instrukcje z innych warunków. Słowo o przerywa dalsze wykonywanie instrukcji.
Wartość domyślna czyli słowo default na końcu nie jest konieczne. Ale użycie tej konstrukcji może być korzystne,jeśli istnieją inne wartości, które mogą być przechowywane w zmiennej, ale które nie zostały sprawdzone w innych instrukcjach wyrażenia switch.
Jeśli to wszystko jest zagmatwane, to tu jest kod wypróbowania. Można uruchomić nowy projekt lub spowodować, aby kod który do tej pory wpisaliśmy stał się komentarzem. Można to szybko zrobić za pomocą ikony komentarza, która znajduję się w NetBeans na pasku narzędzi powyżej okna kodowania. Po pierwsze, zaznacz kod, który chcesz skomentować, a następnie kliknij ikonę komentarza.
 Ale to kod:
package wyrazenieswitch;

public class WyrazenieSwitch {    

    public static void main(String[] args) {

        int uzytkownik = 18;        

        switch (uzytkownik){
            case 18:
                System.out.println("Masz 18 lat");
                break;
            case 19:
                System.out.println("Masz 19 lat");
                break;
            case 20:
                System.out.println("Masz 20 lat");
                break;
            default:
                System.out.println("Nie masz 18, 9 ani 20 lat");
        }
    }
}
Pierwszą rzeczą jest aby przetestować ten kod ustawienie wartości zmiennej uzytkownik. W tm celu ponownie zadeklarowaliśmy zmienną typu int i przypisaliśmy jej wartość 18. Instrukcja switch sprawdza zawartość zmiennej uzytkownik. Będzie ona następnie testowała po kolej warunek case, gdy znajdzie odpowiadającą wartość to zostanie wykonany kod w niej zawarty.
Wypróbuj teraz nasz program. Wpisz różne wartości dla zmiennej uzytkownik i zobacz co się dzieje.
Niestety nie można testować warunku case w następujący sposób:
case (uzytkownik <= 18)
ale tylko w następujący sposób:
case 1: case 2: case 3:
Aby zakończyć ten rozdział o instrukcjach warunkowych, wypróbuj poniższe ćwiczenia:

Ćwiczenie
Napisz program, który przyjmuje dane wprowadzane przez użytkownika z konsoli. Program ten powinien sprawdzać zakresy wieku w następujących przedziałach: od 0 do 10, od 11 do 20, od 21 do 30 i powyżej 30 lat. uruchom program i oto co powinieneś zobaczyć w oknie Output:
run:

Wprowadź swój wiek: 27

Użytkownik ma od 21 do 30 lat

BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 seconds)
 Jeśli użytkownik ma więcej niż 30 lat to zostanie wyświetlony komunikat:
"Użytkownik ma ponad 30 lat"
Aby uzyskać wartość ciągu od użytkownika wpisz następujący kod:
String wiek = user_input.next();
Ale metoda next() służy do zmiennych typu String. Wiek jaki wpisują użytkownicy to liczba całkowita, więc nie można uzyć next(). Ale jest na to sposób należy użyć podobnej metody: nextInt().

Ćwiczenie
Jeśli chcesz sprawdzić, czy jeden ciąg tekstu jest taki sam jak inny, możesz użyć metody zwanej equals.
 String imie = "Stefan";
if ( imie.equals("Stefan") {
    //kod do wykonania
}
 W powyższym kodzie, deklarujemy zmienną typu String o nazwie imie. Przypisujemy do niej wartość "Stefan". W nawiasach okrągłych instrukcji if wpisujemy nazwę zmiennej następnie kropkę i słowo equals (równa się).
UWAGA: Podczas sprawdzania czy jeden ciąg jest taki sam jak inny, muszą one być dokładnie takie same. Więc "Stefan" różni się od "stefan".
 W tym ćwiczeniu napisz program, który pyta użytkownika o kolor. Mamy do wyboru cztery rodzaje kolorów: czarny, biały, czerwony lub niebieski. Użyj wyrażenia if...else if, aby wyświetlić jeden z następujących komunikatów w zależności od wybranego koloru.
BLACK "Musi być noc"
WHITE "Jesteś bardzo czystym człowiekiem"
RED "Jesteś zabawny"
BLUE "Jesteś z miasta"
W następnym artykule zapoznamy się z pętlami w Javie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz