środa, 26 września 2018

Java wprowadzanie danych przez użytkownika


Java wprowadzanie danych przez użytkownika


Jedną z mocnych stron Javy jest to, że są dostępne ogromne biblioteki kodu dla użytkowników. To jest kod, który został napisany do wykonania konkretnych zadań. Wszystko, co musisz zrobić, to odwołać się do biblioteki, której chcesz użyć, a następnie wywołać metodę do działania. Jedną z naprawdę przydatnych klas, która obsługuje dane wejściowe od użytkownika jest klasa Scanner. Klasę Scanner można znaleźć w bibliotece java.util. Aby użyć klasy Scanner, trzeba się odwołać do niej w kodzie. Odbywa się to za pomocą słowa import.
 import java.util.Scaner
Wyrażenie import musi się znajdować powyżej wyrażenia public class:
import java.util.Scanner;

public class StringVariables {
}
To informuję Javę, o tym której klasy chcesz użyć z danej biblioteki - klasa Scanner znajduję się w bibliotece java.util.
 Następną rzeczą, którą musisz zrobić, to stworzyć obiekt z klasy Scanner. (Klasa to tylko kod. Klasa nic nie robi dopóki nie zostanie utworzony nowy obiekt).
Aby utworzyć nowy obiekt klasy Scanner należy wpisać następujący kod:
Scanner user_input = new Scanner(System.in);
Więc zamiast tworzenia zmiennej typu int lub zmiennej tekstowej typu String tworzymy obiekt klasy Scanner. Nazwaliśmy go user_input. Po znaku równości mamy słowo kluczowe new. Jest ono wykorzystywane do tworzenia nowy obiektów z klasy. Obiekt tworzony jest od klasy Scanner. W nawiasach musimy poinformować Javę, że będzie to wejście System (System.in).
Aby uzyskać dane wprowadzone przez użytkownika, musisz użyć do działania jednej z wielu dostępnych metod nowego obiektu klasy Scanner. Jedna z tych metod nazywa się next. Uzyskujemy w ten sposób kolejny ciąg tekstu, który użytkownik wpisuje z klawiatury.
String imie
imie = user_input.next();
 Tak więc po naszym obiekcie user_input możemy wpisać kropkę. Zostanie wtedy wyświetlona lista dostępnych metod. Dwukrotnie kliknij przycisk Next,  a następnie wpisz średnik, aby zakończyć linię. Możemy także wyświetlić jakiś tekst, który będzie informował użytkownika co ma wpisać:
String imie;
System.out.print("Wpisz imię: ");
imie = user_input.next();
Zauważ, że użyliśmy metody print zamiast println. Różnica między nimi jest taka, że println będzie przenosić kursor do nowej linii po wyświetleniu danych.
Teraz dodamy linię kodu z prośbą o podanie nazwiska:
String nazwisko;
System.out.print("Wprowadź nazwisko: ");
nazwisko = user_input.next();
 Jest to taki sam kod, jak przy wprowadzaniu imienia, tylko że teraz w zmiennej nazwisko będziemy przechowywać dane odnośnie nazwiska.
Aby wyświetlić dane wejściowe, możemy dodać następujący kod:
String pelne_dane;
pelne_dane = imie + " " + nazwisko;
System.out.print("Twoje dane to: " + pelne_dane);
Zadeklarowaliśmy kolejną zmienną o nazwie pelne_dane. Służy ona do przechowywania zawartości zmiennych imie inazwisko. Przy ich łączeniu dodaliśmy trzeci ciąg ze spacją aby je wyświetlić oddzielone znakiem spacji.
 Poniżej znajduje się kompletny kod, który do tej pory stworzyliśmy:
package stringvars;

import java.util.Scanner;

public class StringVariables {    

    public static void main(String[] args) {        

        Scanner user_input = new Scanner(System.in);        

        String imie;
        System.out.print("Wprowadź imie: ");
        imie = user_input.next();        

        String nazwisko;
        System.out.print("Wprowadź nazwisko: ");
        nazwisko = user_input.next();        

        String pelne_dane;
        pelne_dane = imie + " " + nazwisko;
        System.out.println("Twoje dane to: " + pelne_dane);
    }
}
 Uruchom program, i zobacz jak wygląda okno Output:

Java teraz wstrzymuje wykonanie kodu i czeka aż zostaną wprowadzone dane przez użytkownika. Nie przejdziemy do dalszego wykonywania kodu, dopóki nie wciśniemy klawisza Enter. Tak więc wpisz imię, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Po naciśnięciu klawisza Enter Java przypisze wprowadzone dane do zmiennych po lewej stronie znaków równości. W naszym przypadku jest to zmienna imie.
Następnie program przechodzi do następnego wiersza kodu:
Wpisz nazwisko i wciśnij klawisz Enter:
Użytkownik wpisał już wszystkie dane jakie program od niego żądał. Efekt końcowy powinien wyglądać tak:
 W powyższych przykładach wykorzystaliśmy klasę Scanner, aby uzyskać informację od użytkownika. Cokolwiek zostało wpisane przez użytkownika zostało przypisane do zmiennych. Wynik następnie został wyświetlony na ekranie w oknie Output.
W następnej lekcji poznamy okna dialogowe Javy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz