czwartek, 6 września 2018

VBA - Zmienne

VBA - Zmienne

Zmienna to nazwana lokalizacja pamięci używana do przechowywania wartości, którą można zmienić podczas wykonywania skryptu. Poniżej przedstawiono podstawowe zasady nazywania zmiennych.
·      Musisz użyć litery jako pierwszy znak.
·      Nie możesz użyć spacji, kropki (.), Wykrzyknika (!) Lub znaków @, &, $, # w nazwie.
·      Nazwa nie może przekraczać 255 znaków.
·      Nie można używać zastrzeżonych słów kluczowych Visual Basic jako nazwy zmiennej.
Składnia
W języku VBA należy zadeklarować zmienne przed ich użyciem.
Dim <<variable_name>> As <<variable_type>>

Typy danych
Istnieje wiele typów danych VBA, które można podzielić na dwie główne kategorie, a mianowicie numeryczne i nieliczbowe typy danych.
Numeryczne typy danych
Poniższa tabela wyświetla numeryczne typy danych i dozwolony zakres wartości.
Typ
Zakres wartości
Byte
0 do 255
Integer
-32,768 do 32,767
Long
-2,147,483,648 do 2,147,483,648
Single
-3.402823E+38 do -1.401298E-45 dla wartości ujemnych
1.401298E-45 to 3.402823E+38 dla wartości dodatnich.
Double
-1.79769313486232e+308 do -4.94065645841247E-324 dla wartości ujemnych
4.94065645841247E-324 do 1.79769313486232e+308 dla wartości dodatnich
Currency
-922,337,203,685,477.5808 do 922,337,203,685,477.5807
Decimal
+/- 79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 eśli nie ma miejsca po przecinku
+/- 7.9228162514264337593543950335 (28 miejsc po przecinku).
Nie-numeryczne typy danych
Poniższa tabela pokazuje Nie-numeryczne typy danych i dozwolony zakres wartości.
Typ
Zakres wartości
String (stała długość)
1 to 65,400 znaków
String (zmienna długość)
0 to 2 miliardów znaków
Date
1 stycznia, 100 do 31 grudnia, 9999
Boolean
True lub False
Object
Dowolny osadzony obiekt
Variant (numeric)
Dowolna wartość tak duża jak double
Variant (text)
Tak samo, jak ciąg o zmiennej długości string
Przykład
Stwórzmy przycisk i nazwijmy go "Variables_demo", aby zademonstrować użycie zmiennych.


Sub zmienne_demo()

    Dim haslo As String
    Dim liczba As Integer
    Dim dataUrodzin As Date
   
    haslo = "Admin1"
    liczba = 1234   
    dataUrodzin = DateValue("10-12-2010")   
    MsgBox "Hasło: " & haslo & Chr(10) & "Zmienna liczba = " & liczba _
    & Chr(10) & "Data urodzin: " & dataUrodzin

End Sub
Wyjście
Po uruchomieniu skryptu dane wyjściowe będą takie, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.


Poprzednia strona                                                                                                                     Następna strona

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz