czwartek, 6 września 2018

VBA - InputBox

VBA - InputBox

Funkcja InputBox monituje użytkowników o wprowadzenie wartości. Po wprowadzeniu wartości, jeśli użytkownik kliknie przycisk OK lub naciśnie klawisz ENTER na klawiaturze, funkcja InputBox zwróci tekst w polu tekstowym. Jeśli użytkownik kliknie przycisk Anuluj, funkcja zwróci pusty ciąg ("").

Składnia

InputBox(prompt[,title][,default][,xpos][,ypos][,helpfile,context])

Opis parametrów
  • Prompt− wymagany parametr. Ciąg, który jest wyświetlany jako wiadomość w oknie dialogowym. Maksymalna długość pytania wynosi około 1024 znaków. Jeśli wiadomość rozciąga się na więcej niż jeden wiersz, wówczas linie można rozdzielić za pomocą znaku powrotu karetki (Chr (13)) lub znaku wprowadzonego do linii (Chr (10)) między każdą linią.
  • Title− opcjonalny parametr. Wyrażenie String wyświetlane na pasku tytułu okna dialogowego. Jeśli tytuł pozostanie pusty, nazwa aplikacji zostanie umieszczona na pasku tytułu.
  • Default− opcjonalny parametr. Domyślny tekst w polu tekstowym, który chciałbyś użytkownikowi wyświetlić.
  • XPos− opcjonalny parametr. Pozycja osi X przedstawia odległość w poziomie od lewej strony ekranu w poziomie. Jeśli pozostanie puste, pole wprowadzania będzie wyśrodkowane w poziomie.
  • YPos− opcjonalny parametr. Pozycja osi Y przedstawia pionową odległość od lewej strony ekranu. Jeśli pole jest puste, pole wprowadzania jest wyśrodkowane w pionie.
  • Helpfile− opcjonalny parametr. Wyrażenie String, które identyfikuje plik pomocy, który ma być użyty do zapewnienia pomocy kontekstowej dla okna dialogowego.
  • context− opcjonalny parametr. Wyrażenie liczbowe, które identyfikuje numer kontekstu pomocy przypisany przez autora Pomocy do odpowiedniego tematu Pomocy. Jeśli podano kontekst, należy również podać plik pomocy.
Przykład

Obliczmy pole prostokąta, pobierając wartości od użytkownika w czasie wykonywania za pomocą dwóch pól wprowadzania danych (jeden dla długości i jeden dla szerokości).
Function obliczPole()
   Dim Dlugosc As Double
   Dim Szerokosc As Double

   Dlugosc = InputBox("Wprowadź długość ", "Podaj liczbę")
   Szerokosc = InputBox("Wprowadź szerokość", "Podaj liczbę")
   obliczPole = Dlugosc * Szerokosc
End Function

Wyjście

Krok 1 - Aby wykonać tę funkcję, wywołaj za pomocą nazwy funkcję i naciśnij Enter, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.Krok 2 - Po wykonaniu wyświetla się pierwsze pole wprowadzania (długość). Wprowadź wartość w polu wprowadzania.Krok 3 - Po wprowadzeniu pierwszej wartości wyświetlane jest drugie pole wprowadzania (szerokość).Krok 4 - Po wprowadzeniu drugiego numeru kliknij przycisk OK. Wynik jest wyświetlany w sposób pokazany na poniższym zrzucie ekranu.


Poprzednia strona                                                                                                                        Następna strona

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz