czwartek, 6 września 2018

VBA - Excel Obiekty


VBA - Excel Obiekty

Podczas programowania za pomocą VBA istnieje kilka ważnych obiektów, z którymi użytkownik musi sobie poradzić.
  • Application Obiekt
  • Workbook Obiekt
  • Worksheet Obiekt
  • Range Obiekt

Obiekt Application
Obiekt Application składa się z następujących elementów:
  • Ustawienia i opcje dla całej aplikacji.
  • Metody, które zwracają obiekty najwyższego poziomu, takie jak ActiveCell, ActiveSheet itd.
Przykład

'Przykład 1 :
Set xlapp = CreateObject("Excel.Sheet")
xlapp.Application.Workbooks.Open "C:\test.xls"

'Przykład 2 :
Application.Windows("test.xls").Activate

'Przykład 3:
Application.ActiveCell.Font.Bold = True

Obiekt Workbook
Obiekt Workbook jest członkiem kolekcji Workbooks i zawiera wszystkie obiekty Workbook otwarte w programie Microsoft Excel.
Przykład
'Przykład 1 : Zamknięcie skoroszytu
Workbooks.Close

'Przykład 2 : Dodanie pustego skoroszytu
Workbooks.Add

'Przykład 3: Otwarcie skoroszytu
Workbooks.Open FileName:="Test.xls", ReadOnly:=True

'Przykład : 4 Aktywowanie skoroszytu
Workbooks("Test.xls").Worksheets("Arkusz1").Activate

Obiekt Worksheet
Obiekt Arkusz roboczy jest członkiem kolekcji Arkusz roboczy i zawiera wszystkie obiekty arkusza roboczego w skoroszycie.
Przykład

'Przykład 1 : Ukrycie obiektu
Worksheets(1).Visible = False

'Przykład 2 : Zabezpieczenie arkusza
Worksheets("Arkusz1").Protect password:=strHaslo, scenarios:=True

Obiekt Range
Obiekty zakresu reprezentują komórkę, rząd, kolumnę lub wybór komórek zawierających jeden lub więcej ciągłych bloków komórek.
'Przykład 1 : Umieść wartość w komórce A6
Worksheets("Arkusz1").Range("A6").Value = "5235"

'Przykład 2 : Umieść wartości w zakresie komórek
Worksheets("Arkusz1").Range("A1:A4").Value = 5


Poprzednia strona                                                                                                    Następna strona

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz