poniedziałek, 24 września 2018

SQLite - składnia ALIAS


SQLite - składnia ALIAS

Możesz tymczasowo zmienić nazwę tabeli lub kolumny, podając inną nazwę, która jest znana jako ALIAS. Używanie aliasów tabel oznacza zmianę nazwy tabeli w określonej instrukcji SQLite. Zmiana nazwy jest tymczasową zmianą, a rzeczywista nazwa tabeli nie zmienia się w bazie danych.
Aliasy kolumnowe służą do zmiany nazwy kolumn tabeli w celu uzyskania określonego zapytania SQLite.
Składnia
Poniżej znajduje się podstawowa składnia aliasu dla tabel.
SELECT kolumna1, kolumna2....
FROM nazwa_tabeli AS nazwa_aliasu
WHERE [warunek];
Poniżej znajduje się podstawowa składnia aliasu dla kolumny.
SELECT nazwa_kolumny AS nazwa_aliasu
FROM nazwa_tabeli
WHERE [warunek];

Przykład
Rozważ następujące dwie tabele, (a) Tabela PRACOWNIK przedstawia się następująco:
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Marki       4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
8           Paweł       24          Zielonka    3500.0
9           Jan         44          Kobyłka     5000.0
10          Jan         45          Nieporęt    5000.0
(b) Kolejna tabela to DZIAL w następujący sposób:
id          dzial       prac_id
----------  ----------  ----------
1           IT          1
2           Logistyka   2
3           Finanse     7
4           Logistyka   3
5           Finanse     4
6           Logistyka   5
7           Finanse     6
8           Logistyka   10
9           Logistyka   8
10          Logistyka   9
Teraz używamy  ALIASU DLA TABLI gdzie używamy C i D jako aliasów odpowiednio dla tabel PRACOWNIK i DZIAL:
sqlite> SELECT C.ID, C.NAZWISKO, C.WIEK, D.DZIAL
        FROM PRACOWNIK AS C, DZIAL AS D
        WHERE  C.ID = D.PRAC_ID;
Powyższa instrukcja SQLite wygeneruje następujący wynik -
id          nazwisko    wiek        dzial
----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          IT
2           Piotr       25          Logistyka
7           Jan         24          Finanse
3           Tomasz      23          Logistyka
4           Marek       25          Finanse
5           Dawid       27          Logistyka
6           Katarzyna   22          Finanse
10          Jan         45          Logistyka
8           Paweł       24          Logistyka
9           Jan         44          Logistyka
Rozważ przykład użycia  ALIASU DLA KOLUMN, gdzie PRACOWNIK_ID jest aliasem kolumny ID, a PRACOWNIK_NAZWISKO jest aliasem nazwy kolumny.
sqlite> SELECT C.ID AS PRACOWNIK_ID, C.NAZWISKO AS PRACOWNIK_NAZWISKO, C.WIEK, D.DZIAL
        FROM PRACOWNIK AS C, DZIAL AS D
        WHERE  C.ID = D.PRAC_ID;
Powyższa instrukcja SQLite wygeneruje następujący wynik -
PRACOWNIK_ID  PRACOWNIK_NAZWISKO  wiek        dzial
------------  ------------------  ----------  ----------
1             Adam                32          IT
2             Piotr               25          Logistyka
7             Jan                 24          Finanse
3             Tomasz              23          Logistyka
4             Marek               25          Finanse
5             Dawid               27          Logistyka
6             Katarzyna           22          Finanse
10            Jan                 45          Logistyka
8             Paweł               24          Logistyka
9             Jan                 44          Logistyka


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz