poniedziałek, 24 września 2018

SQLite lista instrukcji


SQLite - Składnia

SQLite ma wbudowany unikalny zestaw reguł i wytycznych o nazwie Syntax (Składnia). Ten rozdział zawiera listę wszystkich podstawowych instrukcji SQLite.

Rozróżnianie wielkości liter

Ważnym punktem, na który należy zwrócić uwagę, jest to, że SQLite nie rozróżnia wielkości liter, ale istnieją pewne polecenia, które rozróżniają wielkość liter, takie jak GLOB i glob mają różne znaczenie w instrukcjach SQLite.

Komentarze

Komentarze SQLite to dodatkowe uwagi, które można dodać w swoim kodzie SQLite w celu zwiększenia czytelności i mogą pojawić się w dowolnym miejscu, białe spacje mogą wystąpić, w tym wyrażeń wewnętrznych i innych instrukcji SQL, ale nie można ich zagnieżdżać.
Komentarze SQL zaczynają się od dwóch kolejnych znaków "-" (ASCII 0x2d) i rozciągają się do następnego znaku nowego wiersza (ASCII 0x0a) lub do końca wprowadzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Możesz również użyć komentarzy w stylu C, które zaczynają się od "/*" i rozciągają się do następnej pary znaków "*/" włącznie, lub do końca wprowadzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Komentarze w stylu C mogą obejmować wiele linii.
sqlite> .help -- To jest pojedyncza linia komentarza


Instrukcje SQLite

Wszystkie instrukcje SQLite zaczynają się od słów kluczowych takich jak SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROP itp., a wszystkie instrukcje kończą się średnikiem (;).

Wyrażnie SQLite ANALYZE

ANALYZE;
or
ANALYZE nazwa_bazy;
or
ANALYZE nazwa_bazy.nazwa_tabeli;

SQLite AND/OR klauzula

SELECT kolumna1, kolumna2....kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE warunek-1 {AND|OR} warunek-2;

SQLite instrukcja ALTER TABLE

ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD COLUMN definicja_tabeli...;

SQLite instrukcja ALTER TABLE (Zmień nazwę)

ALTER TABLE nazwa_tabeli RENAME TO nowa_nazwa_tabeli;

SQLite instrukcja ATTACH DATABASE

ATTACH DATABASE 'NazwaBazy' As 'Alias-Nazwa';

SQLite instrukcja BEGIN TRANSACTION

BEGIN;
or
BEGIN EXCLUSIVE TRANSACTION;

SQLite BETWEEN klauzula

SELECT kolumna1, kolumna2....kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE nazwa_kolumny BETWEEN wart-1 AND wart-2;

Instrukcja COMMIT SQLite

COMMIT;

SQLite instrukcja CREATE INDEX

CREATE INDEX nazwa_indexu
ON nazwa_tabeli ( nazwa_kolumna COLLATE NOCASE );

SQLite instrukcja CREATE UNIQUE INDEX

CREATE UNIQUE INDEX nazwa_indexu
ON nazwa_tabeli ( kolumna1, kolumna2,...kolumnaN);

SQLite instrukcja CREATE TABLE

CREATE TABLE nazwa_tabeli(
   kolumna1 typ_danych,
   kolumna2 typ_danych,
   kolumna3 typ_danych,
   .....
   kolumnaN typ_danych,
   PRIMARY KEY( jedna lub więcej kolumn )
);

SQLite instrukcja CREATE TRIGGER

CREATE TRIGGER nazwa_bazy.trigger_nazwa
BEFORE INSERT ON nazwa_tabeli FOR EACH ROW
BEGIN
   stmt1;
   stmt2;
   ....
END;

SQLite instrukcja CREATE VIEW

CREATE VIEW nazwa_bazy.nazwa_widoku AS
SELECT wyrażenie....;

SQLite instrukcja CREATE VIRTUAL TABLE

CREATE VIRTUAL TABLE nazwa_bazy.nazwa_tabeli USING weblog( access.log );
or
CREATE VIRTUAL TABLE nazwa_bazy.nazwa_tabeli USING fts3( );

SQLite instrukcja COMMIT TRANSACTION

COMMIT;

Klauzula SQLite COUNT

SELECT COUNT(nazwa_kolumny)
FROM nazwa_tabeli
WHERE warunek;

SQLite instrukcja DELETE

DELETE FROM nazwa_tabeli
WHERE {warunek};

SQLite instrukcja DETACH DATABASE

DETACH DATABASE 'Alias-Nazwa';

Klauzula DISTINCT SQLite

SELECT DISTINCT kolumna1, kolumna2....kolumnaN
FROM nazwa_tabeli;

SQLite instrukcja DROP INDEX

DROP INDEX nazwa_bazy.nazwa_indexu;

SQLite instrukcja DROP TABLE

DROP TABLE nazwa_bazy.nazwa_tabeli;

SQLite instrukcja DROP VIEW

DROP INDEX nazwa_bazy.nazwa_widoku;

SQLite instrukcja DROP TRIGGER

DROP INDEX nazwa_bazy.trigger_nazwa;

Klauzula EXITS SQLite

SELECT kolumna1, kolumna2....kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE nazwa_kolumny EXISTS (SELECT * FROM   nazwa_tabeli );

SQLite instrukcja EXPLAIN

EXPLAIN INSERT wyrażenie...;
or
EXPLAIN QUERY PLAN SELECT wyrażenie...;

Klauzula GLOB SQLite

SELECT kolumna1, kolumna2....kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE nazwa_kolumny GLOB { wzór };

Klauzula SQLite BY GROUP

SELECT SUM(nazwa_kolumny)
FROM nazwa_tabeli
WHERE warunek
GROUP BY nazwa_kolumny;

Klauzula SQLite HAVING

SELECT SUM(nazwa_kolumny)
FROM nazwa_tabeli
WHERE warunek
GROUP BY nazwa_kolumny
HAVING (warunek funkcji arytmetycznej);

SQLite instrukcja INSERT INTO

INSERT INTO nazwa_tabeli( kolumna1, kolumna2....kolumnaN)
VALUES ( wartość1, wartość2....wartośćN);

Klauzula SQLite IN

SELECT kolumna1, kolumna2....kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE nazwa_kolumny IN (wart-1, wart-2,...wart-N);

Klauzula SQLite Like

SELECT kolumna1, kolumna2....kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE nazwa_kolumny LIKE { wzór };

Klauzula SQLite NOT IN

SELECT kolumna1, kolumna2....kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE nazwa_kolumny NOT IN (wart-1, wart-2,...wart-N);

Klauzula SQLite ORDER BY

SELECT kolumna1, kolumna2....kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE warunek
ORDER BY nazwa_kolumny {ASC|DESC};

SQLite instrukcja PRAGMA

PRAGMA pragma_nazwa;

Przykład:

PRAGMA page_size;
PRAGMA cache_size = 1024;
PRAGMA table_info(nazwa_tabeli);

SQLite instrukcja RELEASE SAVEPOINT

RELEASE savepoint_nazwa;

SQLite instrukcja REINDEX

REINDEX collation_name;
REINDEX nazwa_bazy.nazwa_indexu;
REINDEX nazwa_bazy.nazwa_tabeli;

SQLite instrukcja ROLLBACK

ROLLBACK;
or
ROLLBACK TO SAVEPOINT savepoint_nazwa;

SQLite instrukcja SAVEPOINT

SAVEPOINT savepoint_nazwa;

SQLite instrukcja SELECT

SELECT kolumna1, kolumna2....kolumnaN
FROM nazwa_tabeli;

SQLite instrukcja UPDATE

UPDATE nazwa_tabeli
SET kolumna1 = wartość1, kolumna2 = wartość2....kolumnaN=wartośćN
[ WHERE  warunek ];

SQLite instrukcja VACUUM

VACUUM;

Klauzula SQLite WHERE

SELECT kolumna1, kolumna2....kolumnaN
FROM nazwwa_tabeli
WHERE warunek;Brak komentarzy:

Prześlij komentarz