poniedziałek, 24 września 2018

SQLite dodawanie danych


SQLite - INSERT Query

Instrukcja SQLite INSERT INTO służy do dodawania nowych wierszy danych do tabeli w bazie danych.
Składnia
Poniżej przedstawiono dwie podstawowe składnie instrukcji INSERT INTO.
INSERT INTO NZAWA_TABELI [(kolumna1, kolumna2, kolumna3,...kolumnaN)] 
VALUES (wartość1, wartość2, wartość3,...wartośćN);
Tutaj kolumna1, kolumna2, ... kolumnaN to nazwy kolumn w tabeli, do której chcesz wstawić dane.
W przypadku dodawania wartości dla wszystkich kolumn tabeli może nie być konieczne podawanie nazwy kolumny w kwerendzie SQLite. Upewnij się jednak, że kolejność wartości jest w tej samej kolejności, co kolumny w tabeli. Składnia SQLite INSERT INTO byłaby następująca:
INSERT INTO NAZWA_TABELI VALUES (wartość1,wartość2,wartość3,...wartośćN);


Przykład
Przypuśćmy, że już utworzyłeś tabelę PRACOWNIK w twojej bazie testDB.db w następujący sposób:
sqlite> CREATE TABLE pracownik(
id int primary key not null,
nazwisko text not null,
wiek int not null,
adres char(50),
pensja real
);
Teraz następujące instrukcje utworzą sześć rekordów w tabeli PRACOWNIK.
INSERT INTO PRACOWNIK (ID,NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES (1, 'Adam', 32, 'Warszawa', 2000.00 );

INSERT INTO PRACOWNIK (ID,NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES (2, 'Piotr', 25, 'Piaseczno', 1500.00 );

INSERT INTO PRACOWNIK (ID,NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES (3, 'Tomasz', 23, 'Grodzisk', 2000.00 );

INSERT INTO PRACOWNIK (ID,NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES (4, 'Marek', 25, 'Płock', 6500.00 );

INSERT INTO PRACOWNIK (ID,NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES (5, 'Dawid', 27, 'Halinów', 8500.00 );

INSERT INTO PRACOWNIK (ID,NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES (6, 'Katarzyna', 22, 'Warszawa', 4500.00 );
Możesz utworzyć rekord w tabeli PRACOWNIK, używając drugiej składni w następujący sposób:
INSERT INTO PRACOWNIK VALUES (7, 'Jan', 24, 'Kraków', 4500.00 );
Wszystkie powyższe instrukcje utworzą następujące rekordy w tabeli PRACOWNIK. W następnym rozdziale dowiesz się, jak wyświetlić wszystkie te rekordy z tabeli.
1|Adam|32|Warszawa|2000.0
2|Piotr|25|Piaseczno|1500.0
3|Tomasz|23|Grodzisk|2000.0
4|Marek|25|Płock|6500.0
5|Dawid|27|Halinów|8500.0
6|Katarzyna|22|Warszawa|4500.0
7|Jan|24|Kraków|4500.0

Wypełnij jedną tabelę za pomocą innej tabeli

Można wprowadzać dane do tabeli za pomocą instrukcji select względem innej tabeli, pod warunkiem, że inna tabela ma zestaw pól, które są wymagane do wypełnienia pierwszej tabeli. Oto składnia -
INSERT INTO nazwa_pierwszej_tabeli [(kolumna1, kolumna2, ... kolumnaN)]
   SELECT kolumna1, kolumna2, ...kolumnaN
   FROM nazwa_drugiej_tabeli
   [WHERE warunek];
Na razie możesz pominąć powyższe stwierdzenie. Najpierw nauczmy się klauzul SELECT i WHERE, które zostaną omówione w kolejnych rozdziałach.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz