niedziela, 2 września 2018

SQL – polecenia SELECT oraz USE


SQL – polecenia SELECT oraz USE

Gdy masz wiele baz danych w swoim schemacie SQL, to przed rozpoczęciem operacji musisz wybrać bazę danych, w której zostaną wykonane wszystkie operacje.
Instrukcja SQL USE służy do wybierania dowolnej istniejącej bazy danych w schemacie SQL.
Składnia
Podstawowa składnia instrukcji USE jest pokazana poniżej -
USE nazwa_bazy_danych;
Zawsze nazwa bazy danych powinna być unikalna w RDBMS.
Przykład
Możesz sprawdzić dostępne bazy danych, jak pokazano poniżej -
SQL> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema
mysql
performance_schema
sakila
sys
world |
+--------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
Teraz, jeśli chcesz pracować z bazą danych WORLD, możesz wykonać następujące polecenie SQL i rozpocząć pracę z bazą danych WORLD.
SQL> USE WORLD;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz