niedziela, 2 września 2018

SQL – polecenia DROP lub DELETE


SQL – polecenia DROP lub DELETE

Instrukcja SQL DROP DATABASE służy do usuwania istniejącej bazy danych w schemacie SQL.
Składnia
Podstawowa składnia instrukcji DROP DATABASE wygląda następująco:
DROP DATABASE nazwa_bazy_danych;
Zawsze nazwa bazy danych powinna być unikalna w RDBMS.
Przykład
Jeśli chcesz usunąć istniejącą bazę danych <testDB>, instrukcja DROP DATABASE będzie wyglądać tak, jak pokazano poniżej -
SQL> DROP DATABASE testDB;
UWAGA - Przed użyciem tej operacji należy zachować ostrożność, ponieważ usunięcie istniejącej bazy danych spowoduje utratę kompletnych informacji przechowywanych w bazie danych.
Upewnij się, że masz uprawnienia administratora przed usunięciem jakiejkolwiek bazy danych. Po usunięciu bazy danych można ją sprawdzić na liście baz danych, jak pokazano poniżej -
SQL> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema
mysql
performance_schema
sakila
sys
world |
+--------------------+
6 rows in set (0.00 sec)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz