niedziela, 2 września 2018

SQL – klauzula WHERE


SQL – klauzula WHERE

Klauzula WHERE języka SQL służy do określania warunku podczas pobierania danych z pojedynczej tabeli lub łączenia z wieloma tabelami. Jeśli podany warunek jest spełniony, to tylko on zwraca określoną wartość z tabeli. Powinieneś użyć klauzuli WHERE, aby przefiltrować rekordy i pobrać tylko niezbędne zapisy.
Klauzula WHERE jest używana nie tylko w instrukcji SELECT, ale jest również używana w instrukcji UPDATE, DELETE itd., którą zbadalibyśmy w kolejnych rozdziałach.
Składnia
Podstawowa składnia instrukcji SELECT z klauzulą ​​WHERE wygląda tak, jak pokazano poniżej.
SELECT kolumna1, kolumna2, kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE [warunek]
Możesz określić warunek za pomocą operatorów porównania lub logicznych, takich jak >, <, =, LIKE, NOT , itd. Poniższe przykłady sprawiają, że ta koncepcja jest jasna.
Przykład
Rozważ tabelę KLIENCI zawierającą następujące rekordy -
+----+----------+-----+-----------+----------+
id,   nazwisko,   wiek,  adres,        pensja
'1', 'Zawadzki',  '32', 'Warszawska', '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa',  '1500.00'
'3', 'Kot',       '23', 'Darwina',    '2000.00'
'4', 'Kowalska',  '25', 'Modlińska',  '6500.00'
'5', 'Sapal',     '27', 'Wspólna',    '8500.00'
'6', 'Nowak',     '22', 'Blizne',     '4500.00'
'7', 'Makowska',  '24', 'Piaseczno',  '10000.00'
+----+----------+-----+-----------+----------+
Poniższy kod jest przykładem, który pobiera pola id, nazwisko i pensja z tabeli KLIENCI, gdzie pensja jest większa niż 2000 -
SQL> SELECT id, nazwisko, pensja
FROM klienci
WHERE SALARY > 2000;
To dałoby następujący wynik -
+----+----------+----------+
id,   nazwisko,   pensja
'4', 'Kowalska', '6500.00'
'5', 'Sapal',    '8500.00'
'6', 'Nowak',    '4500.00'
'7', 'Makowska', '10000.00'
+----+----------+----------+
Poniższe zapytanie jest przykładem, które spowoduje pobranie pól id, nazwisko i wynagrodzenie z tabeli KLIENCI dla klienta o nazwie Nowak.
W tym miejscu należy zauważyć, że wszystkie ciągi powinny być podane w pojedynczym cudzysłowie (‘’). Wartości liczbowe należy podawać bez żadnego cudzysłowu, jak w powyższym przykładzie.
SQL> SELECT id, nazwisko, pensja
FROM klienci
WHERE nazwisko = 'Nowak';
To dałoby następujący wynik -
+----+----------+----------+
id,   nazwisko, pensja
'6', 'Nowak',   '4500.00'
+----+----------+----------+


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz