niedziela, 2 września 2018

SQL - DROP lub DELETE Table


SQL - DROP lub DELETE Table

Instrukcja SQL DROP TABLE służy do usuwania definicji tabeli i wszystkich danych, indeksów, wyzwalaczy, ograniczeń i specyfikacji uprawnień dla tej tabeli.
UWAGA - Należy zachować ostrożność podczas używania tego polecenia, ponieważ po usunięciu tabeli wszystkie informacje dostępne w tej tabeli również zostaną utracone na zawsze.
Składnia
Podstawowa składnia tej instrukcji DROP TABLE jest następująca:
DROP TABLE nazwa_tabeli;

Przykład
Najpierw zweryfikujmy tabelę KLIENCI, a następnie usuniemy ją z bazy danych, jak pokazano poniżej -
SQL> DESC klienci;
 Field, Type, Null, Key, Default, Extra
'id', 'int(11)', 'NO', 'PRI', NULL, ''
'nazwisko', 'varchar(20)', 'NO', '', NULL, ''
'wiek', 'int(11)', 'NO', '', NULL, ''
'adres', 'char(25)', 'YES', '', NULL, ''
'pensja', 'decimal(18,2)', 'YES', '', NULL, '' |
+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)
Oznacza to, że tabela KLIENCI jest dostępna w bazie danych, więc usuniemy ją tak, jak pokazano poniżej.
SQL> DROP TABLE klienci;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Teraz, jeśli wypróbujesz polecenie DESC, otrzymasz następujący błąd -
SQL> DESC klienci;
ERROR 1146 (42S02): Table 'TEST.klienci doesn't exist
W tym przypadku TEST jest nazwą bazy danych, której używamy w naszych przykładach.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz