niedziela, 2 września 2018

SQL - CREATE Database


SQL - CREATE Database

Instrukcja SQL CREATE DATABASE służy do tworzenia nowej bazy danych SQL.
Składnia
Podstawowa składnia instrukcji CREATE DATABASE wygląda następująco:
CREATE DATABASE nazwa_bazy_danych;
Zawsze nazwa bazy danych powinna być unikalna w RDBMS.
Przykład
Jeśli chcesz utworzyć nową bazę danych <testDB>, instrukcja CREATE DATABASE będzie wyglądać tak, jak pokazano poniżej -
SQL> CREATE DATABASE testDB;
Upewnij się, że masz uprawnienia administratora przed utworzeniem dowolnej bazy danych. Po utworzeniu bazy danych można ją sprawdzić na liście baz danych w następujący sposób:
SQL> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| # Database
information_schema
mysql
performance_schema
sakila
sys
testdb
world |
+--------------------+
8 rows in set (0.00 sec)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz