środa, 19 września 2018

MySQL – tworzenie tabeli

MySQL – tworzenie tabeli

Na początek polecenie tworzenia tabeli wymaga następujących szczegółów:
  • Nazwa tabeli
  • Nazwa pól
  • Definicje dla każdego pola

Składnia
Oto ogólna składnia SQL do utworzenia tabeli MySQL
CREATE TABLE nazwa_tabeli (nazwa_kolumny typ_kolumny);

Teraz utworzymy następującą tabelę w bazie danych KURS.
create table kurs_tbl(
   kurs_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   kurs_title VARCHAR(100) NOT NULL,
   kurs_author VARCHAR(40) NOT NULL,
   submission_date DATE,
   PRIMARY KEY ( kurs_id )
);
tutaj kilka pozycji wymaga wyjaśnienia -
·      Zastosowano atrybut pola NOT NULL , ponieważ nie chcemy, aby to pole miało wartość NULL. Tak więc, jeśli użytkownik spróbuje utworzyć rekord z wartością NULL, wówczas MySQL spowoduje błąd.
·      Atrybut pola AUTO_INCREMENT mówi MySQL, aby kontynuował i dodawał kolejny dostępny numer do pola identyfikatora.
·      Słowo kluczowe PRIMARY KEY służy do definiowania kolumny jako klucza podstawowego. Możesz użyć wielu kolumn oddzielonych przecinkami, aby zdefiniować klucz podstawowy.

Tworzenie tabel z wiersza polecenia

Łatwo jest stworzyć tabelę MySQL z wiersza mysql>. Do utworzenia tabeli użyjesz polecenia SQL CREATE TABLE.
Przykład
Oto przykład, który utworzy kurs_tbl 
root@host# mysql -u root -p
Enter password:*******
mysql> use KURS;
Database changed
mysql> CREATE TABLE kurs_tbl(
   -> kurs_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   -> kurs_title VARCHAR(100) NOT NULL,
   -> kurs_author VARCHAR(40) NOT NULL,
   -> submission_date DATE,
   -> PRIMARY KEY ( kurs_id )
   -> );
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)
mysql>

UWAGA - MySQL nie kończy polecenia, dopóki nie podasz średnika (;) na końcu polecenia SQL.

Tworzenie tabel przy użyciu skryptu PHP

Aby utworzyć nową tabelę w dowolnej istniejącej bazie danych, musisz użyć funkcji PHP mysql_query () . Przekażemy drugi argument za pomocą odpowiedniego polecenia SQL, aby utworzyć tabelę.
Przykład
Poniższy program jest przykładem tworzenia tabeli przy użyciu skryptu PHP:
<html>
   <head>
      <title>Tworzenie tabeli w MySQL</title>
   </head>
   <body>
      <?php
         $dbhost = 'localhost:3306';
         $dbuser = 'root';
         $dbpass = 'rootpassword';
         $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
         if(! $conn ) {
            die('Nie można się połączyć: ' . mysql_error());
         }
         echo 'Połączono pomyslnie<br />';
         $sql = "CREATE TABLE kurs_tbl( ".
            "kurs_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, ".
            "kurs_title VARCHAR(100) NOT NULL, ".
            "kurs_author VARCHAR(40) NOT NULL, ".
            "submission_date DATE, ".
            "PRIMARY KEY ( 'kurs_id' )); ";
         mysql_select_db('KURS' );
         $retval = mysql_query( $sql, $conn );
         if(! $retval ) {
            die('Nie można utworzyć tabeli: ' . mysql_error());
         }
         echo "Tabela utworzona pomyślnie\n";
         mysql_close($conn);
      ?>
   </body>
</html>Brak komentarzy:

Prześlij komentarz