środa, 19 września 2018

MySQL – polecenie UPDATE

MySQL – polecenie UPDATE


Może istnieć wymóg, aby istniejące dane w tabeli MySQL wymagały modyfikacji. Możesz to zrobić za pomocą polecenia SQL UPDATE. Spowoduje to modyfikację dowolnej wartości pola dowolnej tabeli MySQL.
Składnia
Poniższy blok kodu ma ogólną składnię SQL polecenia UPDATE do modyfikacji danych w tabeli MySQL
UPDATE nazwa_tabeli SET pole1 = new-wartość1, pole2 = new-wartość2
[klauzula WHERE]
  • Możesz zaktualizować jedno lub więcej pól łącznie.
  • Możesz określić dowolny warunek za pomocą klauzuli WHERE.
  • Możesz aktualizować wartości w pojedynczej tabeli na raz.
Klauzula WHERE jest bardzo przydatna, gdy chcesz zaktualizować wybrane wiersze w tabeli.

Aktualizowanie danych za pomocą wiersza polecenia

Wykorzystamy polecenie SQL UPDATE z klauzulą ​​WHERE do aktualizacji wybranych danych w tabeli MySQL kurs_tbl.
Przykład
Poniższy przykład zaktualizuje pole kurs_title dla rekordu mającego parametr kurs_id jako 3.
root@host# mysql -u root -p password;
Enter password:*******

mysql> use KURS;
Database changed

mysql> update kurs_tbl
    -> Set kurs_title = "Nauka MySQL"
    -> where kurs_id = 2;
Query OK, 1 row affected (0.12 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
mysql>

Aktualizacja danych za pomocą skryptu PHP

Możesz użyć polecenia SQL UPDATE z lub bez klauzuli WHERE dla funkcji PHP - mysql_query(). Ta funkcja wykona polecenie SQL w podobny sposób, jak jest wykonywane w wierszu polecenia mysql>.
Przykład
W poniższym przykładzie zaktualizowano pole kurs_title dla rekordu mającego parametr kurs_id jako 3.
<?php
   $dbhost = 'localhost:3306';
   $dbuser = 'root';
   $dbpass = 'rootpassword';
   $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
  
   if(! $conn ) {
      die('Nie można się połączyć: ' . mysql_error());
   }

   $sql = 'UPDATE kurs_tbl
      SET kurs_title="Nauka JAVA"
      WHERE kurs_id=3';

   mysql_select_db('KURS');
   $retval = mysql_query( $sql, $conn );
  
   if(! $retval ) {
      die('Nie można pobrać danych: ' . mysql_error());
   }
   echo "Dane zaktualizowano pomyślnie\n";
   mysql_close($conn);
?>
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz