czwartek, 27 września 2018

Java wywoływanie metody

Java wywoływanie metody

Metody nic nie robią, dopóki nie zostaną wywołane do działania. Zanim zobaczymy, jak działają, dodajmy kolejną klasę do projektu. Możemy następnie umieścić tam wszystkie metody, zamiast zapychać główną klasę. (Zaczniesz się uczyć o klasach w następnym rozdziale.)

Rozpocznij nowy projekt Java Application. Nadaj projektowi nazwę MetodaTestowa:

package metodatestowa;
 
 
public class MetodaTestowa {
 
    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
    }
} 

Aby dodać nową klasę do projektu, kliknij polecenie File w menu NetBeans. Z menu File wybierz polecenie New File. Zostanie wyświetlone okno dialogowe. W sekcji Categories  wybierz Java , a w sekcji File Types  wybrać Java Class. Następnie kliknij przycisk Next na dole. W drugim etapie, wpisz nazwę dla nowej klasy. Masza klasa nazywa się MojaMetoda. Możesz zostawić wszystkie inne wartości domyślne:Więc tworzymy drugą klasę o nazwie MojaMetoda. Kliknij przycisk Finish, a nowy plik z klasą zostanie utworzony. Nowa karta pojawi się w programie NetBeans, z domyślnymi komentarzami na temat jak zmienić szablony. Możesz usunąć te komentarze, jeśli chcesz. Powinieneś mieć następujące okno kodu:

package metodatestowa;
 
 
public class MojaMetoda {
    
}

W nowym pliku nie ma metody głównej Main, metoda ta – to po prostu pusta klasa z wybraną nazwą, i parą nawiasów klamrowych w kodzie. Więc dodaj następujący kod do klasy i utwórz nową metodę:

package metodatestowa;
 
public class MojaMetoda {    
    int wynik(){
        int a_Wartosc = 10 + 10;
        return a_Wartosc;
    }
}

Jest  to metoda typu int, która ma nazwę wynik. Nie ma nic w nawiasach okrągłych, co oznacza, że nie będziemy zwracali żadnych wartości. Zadaniem metody jest dodać liczby 10 + 10 i zapisać odpowiedź w zmiennej o nazwie a_Wartosc . Jest to wartość, która będzie zwracana z metody. Wartość po słowie kluczowym return musi odpowiadać typowi zwracanemu w nagłówku metody. Nasz jest OK, ponieważ obie wartości są typu int.

(Ważne jest, aby pamiętać, że zmiennej a_Wartosc  nie można zobaczyć poza metodą: Każda zmienna zadeklarowana wewnątrz metody nie może być dostępna poza tą metodą. Jest to znane jako zmienna lokalna -  zmienne lokalne w metodzie).

Aby wywołać metodę wynik, wybierz plik MetodaTestowa w NetBeans, z metodą główną Main. Wywołamy metodę wynik w metodzie Main.

Pierwszą rzeczą do wykonania jest, aby utworzyć nowy obiekt z naszej klasy MojaMetoda. Dodaj następujący wiersz do głównej metody Main:

package metodatestowa;
 
public class MetodaTestowa {
    
    public static void main(String[] args) {
        
        MojaMetoda test1 = new MojaMetoda();
    }
}

Aby utworzyć nowy obiekt z klasy wpisujesz nazwę klasy, w naszym przypadku MojaMetoda. To jest miejsce gdzie zazwyczaj występują typy zmiennych jak int, double, string itp. Innymi słowy, typ zmiennej jaki tworzysz jest zmienną typu MojaMetoda. Po spacji, należy wpisać nazwę nowej zmiennej obiektu MojaMetoda. My nazywalismy naszą zmienną test1 . (To wyrażenie jest podkreślone, ponieważ jeszcze nie zostało ani razu użyte. Jest to podkreślenie wykonane przez NetBeans.)

Znak równości występuje jako następny, a następnie słowo kluczowe New . Oznacza to nowy obiekt . Po słowie kluczowym new, wpisz spację a po niej ponownie nazwę klasy. Nazwa klasy musi mieć parę okrągłych nawiasów. Koniec linii oznaczamy w zwykły sposób, średnikiem.

Za pomocą tego kodu utworzyliśmy nowy obiekt MojaMetoda o nazwie test1. Nasza metoda wynik znajdująca się wewnątrz klasy MojaMetoda będzie teraz dostępna w głównej metodzie klasy MetodaTestowa.

Aby wywołać metodę wynik do działania, dodaj następującą linię:

package metodatestowa;
 
 
public class MetodaTestowa {
 
    
    public static void main(String[] args) {
        
        MojaMetoda test1 = new MojaMetoda();
        int suma = test1.wynik();
    }
}

Utworzyliśmy zmienną int  o nazwie suma . Po znaku równości znajduję się nazwa naszej klasy, test1. Aby uzyskać dostęp do metody w klasie, wpisz kropkę. NetBeans wyświetli okno podręczne z dostępnymi metodami:Nasz nasza metoda wynik jest na liście. Okrągłe nawiasy są puste, ponieważ nasza metoda nie przyjmuje wartości, ale zwraca typ, int, który jest wyświetlany po prawej stronie.

Kliknij dwukrotnie wynik aby dodać go do swojego kodu. Następnie wpisz średnik, aby zakończyć linię.

Na koniec, dodaj linię wyświetlającą komunikat:

package metodatestowa;
 
 
public class MetodaTestowa {
 
    
    public static void main(String[] args) {
        
        MojaMetoda test1 = new MojaMetoda();
        int suma = test1.wynik();
        System.out.println("Wynik dodawania = " + suma);
    }
}

Gdy kod jest uruchamiany w oknie Output zostaną wyświetlone następujące informacje:

run:
Wynik dodawania = 20
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Tak więc, aby wywołać metodę, która zwraca wartość, należy pamiętać, jakie wartości są zwracane przez metodę. A następnie przypisać tę wartość do nowej zmiennej, w naszym przypadku suma. Ale metoda powinna być dostępna po wpisaniu kropki po nazwie obiektu.

Jeśli metoda jest typu void, nie trzeba, przypisać jej do nowej zmiennej, takich jak suma. Jako przykład, wróć do swojej klasy MojaMetoda i dodaj do metody słowo void przed jej nazwą:

package metodatestowa;
 
 
public class MojaMetoda {
    
    int wynik(){
        int a_Wartosc = 10 + 10;
        return a_Wartosc;
    }
    
    void wyswietl_tekst(){
        System.out.println("Przykładowy tekst");
    }
}

Ta nowa metoda jest nazwa jako wyświetl_tekst . Ma pustą parę nawiasów okrągłych, a my nie przekazujemy do niej żadnych wartości. Wszystko co robi ta metoda to wyświetla jakiś tekst.

Po dodaniu metody void, wrócić do swojej klasy MetodaTestowa. Dodaj następujący wiersz:

test1.wyswietl_tekst( );

Jak tylko wpiszesz kropkę, powinieneś zobaczyć nową metodę na liście:Obie nasze metody są teraz na liście, wynik i wyświetl_tekst. Wartości, które zwracają wyświetlane są po prawej stronie, int i void.

Ponieważ metoda wyświetl_tekst jest metodą typu void, nie ma potrzeby, aby ustawić wartość. Wszystko czego potrzebujesz to nazwa obiektu, kropka, i metoda void, którą chcesz wywołać. Java po prostu wykona kod wewnątrz swojej metody.

Uruchom swój kod, a okno Output powinno zawierać następujące informacje:

run:
Wynik dodawania = 20
Przykładowy tekst
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

W następnej części, zajmiemy się bliżej przekazywaniem wartości do metody.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz