sobota, 29 września 2018

Java dostęp do zmiennych klasy

Java dostęp do zmiennych klasy

Teraz, gdy mamy jakieś wartości domyślne, możemy dodać metodę, która ustawia kilka różnych wartości dla nich. Dodaj następującą metodę do klasy WynikiStudentow:

package szczegolyegzaminu; 
 
public class WynikiStudentow {
    
    private String Pelna_Nazwa;
    private String Nazwa_Egzaminu;
    private String Wynik_Egzaminu;
    private String Stopien_Egzaminu;
    
    WynikiStudentow(){
        
        Pelna_Nazwa = "Brak nazwy";
        Nazwa_Egzaminu = "Nieznana";
        Wynik_Egzaminu = "Brak wyniku";
        Stopien_Egzaminu = "Nie znany";
    }
    
    String pelnaNazwa(String aNazwa){
        
        Pelna_Nazwa = aNazwa;
        return Pelna_Nazwa;
    }
}

Ta nowa metoda ma nazwę pelnaNazwa, i ma zmienną typu String o nazwie aNazwa w okrągłych nawiasach. Metoda nie robi wiele i jest mocno uproszczona. Mogliśmy w metodzie zrobić więcej pracy, jak sprawdzanie błędów, upewniając się, że to jest prawidłowe, sprawdzanie pustych ciągów, itp. Ale ważne jest to, że ustawia wartość dla pola Pelna_Nazwa i zwraca wartość tego pola. Podczas wywołania metody wartość domyślna będzie zastąpiona nową wartością pola Pelna_Nazwa. Cokolwiek jest w zmiennej aNazwa będzie nową wartością pola Pelna_Nazwa. Zobaczymy to w akcji.

Powróć do klasy SzczegolyEgzaminu. Dodaj następujące dwie linie kodu:

String sName = aStudent.pelnaNazwa("Bill Gates");
System.out.println( sName );

Kod klasy SzczegolyEgzaminu powinien wyglądać jak poniżej:

package szczegolyegzaminu;
 
 
public class SzczegolyEgzaminu {
    
    public static void main(String[] args) {
        
        WynikiStudentow aStudent = new WynikiStudentow();
        
        String sNazwa = aStudent.pelnaNazwa("Bill Gates");
        System.out.println(sNazwa);
    }    
}

To, co robimy tutaj to wywołanie metody pelnaNazwa naszego obiektu aStudent. Przekazujemy wartość "Bill Gates". Następnie wartość zostanie przypisana do pola Pelna_Nazwa. Wartość Pelna_Nazwa jest następnie zwracana i przechowywana w zmiennej sNazwa.

Podobnie jak metody, które stworzyliśmy w poprzedniej sekcji nasza metoda pelnaNazwa jest na liście metod i właściwości NetBeans. Należy zauważyć, że konstruktora tam jednak nie ma.

Uruchom swój kod, aby go przetestować. Okno Output powinno wyświetlić następujące dane:

run:
Bill Gates
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

To, co zrobiliśmy, to przypisaliśmy wartość do pola klasy o nazwie WynikiStudentow. Następnie pobralismy wartość i wyświetliliśmy ją.

Dodajmy teraz metodę, która faktycznie robi coś pożytecznego. Co będziemy robić? Umożliwimy użytkownikom wprowadzanie dwuliterowego kodu egzaminu. Będziemy następnie przekazywać te dwie litery do metody, która zamienia dwie litery w nazwie egzaminu. Na przykład jeśli użytkownik wprowadzi litery "VB", metoda zwróci ciąg "Visual Basic.NET". Dłuższe ciągi będą przechowywane w polu Nazwa_Egzaminu.

Dodaj następujący kod do klasy WynikiStudentow, tuż poniżej metody pelnaNazwa:

String nazwaEgzaminu(String kodEgzaminu){
        
        if(kodEgzaminu.equals("VB")){
            Nazwa_Egzaminu = "Visual Basic .NET";            
        } else if (kodEgzaminu.equals("JV")){
            Nazwa_Egzaminu = "Java";
        } else if (kodEgzaminu.equals("C#")){
            Nazwa_Egzaminu = "C# .NET";
        } else if (kodEgzaminu.equals("PH")){
            Nazwa_Egzaminu = "PHP";
        } else {
            Nazwa_Egzaminu = "Nie wybrano egzaminu";
        }        
        return Nazwa_Egzaminu;
    }

Metoda nazwaEgzaminu ma zmienna typu string o nazwie kodEgzaminu umieszczoną w nawiasach okrągłych. Ten ciąg będzie zawierał dwie litery. Wyrażenie if...else sprawdza, jakie dwie litery są w ciągu. Jeśli znajdziemy wyrażenie pasujące do dwóch liter nazwa egzaminu jest umieszczana w polu Nazwa_Egzaminu. Jeśli nie znaleziono pasującego tekstu zostanie przypisana wartość "Nie wybrano egzaminu".

Wróć do klasy SzczegolyEgzaminu i dodaj następujący wiersz:

String egzamin = aStudent.nazwaEgzaminu("VB");

Ponownie po prostu robimy wywołanie metody. Przekazujemy dwie litery "VB". Metoda zwraca wartość "Visual Basic .NET", a następnie przechowuje ją w zmiennej o nazwie egzamin. Dodaj nowy wiersz z instrukcją wyświetlającą i kod powinien wyglądać tak jak poniżej:

package szczegolyegzaminu; 
 
public class SzczegolyEgzaminu { 
    
    public static void main(String[] args) {
        
        WynikiStudentow aStudent = new WynikiStudentow();
        
        String sNazwa = aStudent.pelnaNazwa("Bill Gates");
        String egzamin = aStudent.nazwaEgzaminu("VB");
        
        System.out.println(sNazwa);
        System.out.println(egzamin);
    }    
}

Uruchom swój kod i okno Output powinno wyglądać jak poniżej:

run:
Bill Gates
Visual Basic .NET
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Będziemy kontynuować tę lekcję w następnej części, jako, że strona robi się trochę za długa!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz